เครื่อง AED Triainer

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0001-6515-027-0001 ศพค.
 
AED ( Automated External Defibrillator )
คือ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
  • รายการครุภัณฑ์ เครื่อง AED Triainer
  • ปี่ที่จัดซื้อ 29 มกราคม 2563
  • จากบริษัท บริษัท เซนต์เมด จำกัด
  • สถานที่จัดเก็บ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ( ห้องหุ่น )
หุ่นทางการศึกษา ที่ใช้ร่วมกับครุภัณฑ์
สามารถใช้ร่วมกับหัตถการ 
ADMIN ONLY