เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เล็ก)

สถานะ : พร้อมใช้งาน
เลขครุภัณฑ์ : 024-0002-6530-001-0003 ศพค.
 
เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เล็ก)
ชั้น 3 ศูนย์แพทย์ฯ
ADMIN ONLY